โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2023


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์และลำปาง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้      1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)         2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ      3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 2 พื้นที่ ดังต่อไปนี้      1. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนหนังสือสมุดไทยและจารึก จากการสำรวจพบอักษรขอม และอักษรไทย ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - หนังสือสมุดไทย จำนวน 29 รายการ แยกประเภทได้ 10 หมวด        - จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย        - จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ฉบับพิมพ์ จำนวน 97 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 และได้เมตตามอบหมายให้ พระเอกพงษ์ เตชธรรมโม และพระจักรฤษ ฐิตธรรมโม อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานและขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชคและคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ 2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 5) ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรขอม ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - คัมภีร์ใบลาน จำนวน 420 รายการ ลงทะเบียนได้ 73 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 36 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2566 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา และวัดม่อนปรางค์ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป