ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

วันที่เผยแพร่ : 04 พฤษภาคม 2023


ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร