ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง"

วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ร.ศ. 242 ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์ ฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง" วิทยากรโดย อ.บรรเจิด ศรีสุข และ อ.วิชัย รักชาติ (อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง) อ.สุดสาคร ชายเสม (อดีตอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ สอบถามรายละเอียด โทร. 08 6891 2548 (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live)