กรมศิลปากรรับมอบหนังสือโบราณ จากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2022


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  กรมศิลปากร โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางรักชนก โคจรานนท์) รับมอบหนังสือโบราณภาษาฝรั่งเศสอายุ 133 ปี จาก Ms. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารยูบีซี 2 ถนนสุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวบุบผา ชูชาติ) นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ (นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม) และหัวหน้าห้องหนังสือหายาก (นางสาววิภานันท์ ลำงาม)