โครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การบริการพิเศษ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2565

วันที่เผยแพร่ : 10 มีนาคม 2022


วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การบริการพิเศษ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร นางสาวพรยุภา นันทพรกรกุล นายวัศนันท์ พรประสิทธิ์ นางอรวรรณ เชาว์ประเสริฐ บรรณารักษ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ นายชัยพร อินทุวิศาลกุล เจ้าของ บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด รองศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์ หมากผิน จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นางธนิฏฐา โชติดิลก จากกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และนางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 100 คน และเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 45 คน