สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าศึกษาและดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 18 กุมภาพันธ์ 2020


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้นปีที่ 1