โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่เผยแพร่ : 14 กุมภาพันธ์ 2020


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. อธิบดีกรมศิลปากร  (นายประทีป เพ็งตะโก)  เป็นประธานในพิธืเปิดโครงการ เผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1