อาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 13 กุมภาพันธ์ 2020


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียนวิชา 2296111 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาและดูงาน ณ #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และการเข้าถึงสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้