โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา

วันที่เผยแพร่ : 12 มกราคม 2019


วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)