โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และลำปาง

วันที่เผยแพร่ : 16 มกราคม 2019


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒