โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จ.ลำพูน และลำปาง (สรุปผลการดำเนินงาน)

วันที่เผยแพร่ : 19 มกราคม 2019


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนเอกสาร