สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป"

หมวด:

เนื้อหา

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป" วิทยากรโดย นายไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ