สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์นครกัณฑ์

หมวด:

เนื้อหา

โครงการจัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนธรรม และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนมุขปาฐะ : ลำนำมหาชาติ เทศน์มหาชาติ

3. กัณฑ์นครกัณฑ์ แสดงโดย  พระราชนันทมุนี วัดละหาร

บันทึกเสียง วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ประสานงานโดย พระราชธรรมวาที

โดยประกอบด้วย

  (1) เพลงสาธุการ       

  (2) อาราธนาศีล         

  (3) เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์

  (4) เพลงทะแยกลองโยน