สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

หมวด:

เนื้อหา

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
วิดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ภายใต้การดำเนินงาน
โครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เบื้องต้นและเพิ่มพูนบัญชีเอกสารโบราณ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๓

จัดทำโดย...
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ขอบพระคุณที่ปรึกษา
นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 
นางกันยา แต้เจริญวิริยกุล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
นายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

บรรณาธิการ
นายจุง ดิบประโคน  นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คณะทำงาน
นางสาวอุไร คำมีภา นักภาษาโบราณปฏิบัติการ
นางสมใจ มุมทอง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางอุไร ลีลามโนธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน