คณะนิสิตและคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 19 April 2024


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์  นักภาษาโบราณชำนาญการ เป็นวิทยากรนำชมให้แก่คณะนิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเอกสารตัวเขียน