เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์นครกัณฑ์

โครงการจัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนธรรม และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนมุขปาฐะ : ลำนำมหาชาติ เทศน์มหาชาติ

3. กัณฑ์นครกัณฑ์ แสดงโดย  พระราชนันทมุนี วัดละหาร

บันทึกเสียง วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ประสานงานโดย พระราชธรรมวาที

โดยประกอบด้วย

  (1) เพลงสาธุการ       

  (2) อาราธนาศีล         

  (3) เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์

  (4) เพลงทะแยกลองโยน

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Category: 
ภาษาและวรรณกรรม
5
Average: 5 (1 vote)