รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ฟ้อนลาวคำหอม"

ฟ้อนลาวคำหอม นำมาจากบทละครพันทางเรื่องพระลอ

พระนิพนธ์ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นมารดาของพระองค์ ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ดนตรีและนาฏศิลป์
0
ยังไม่มีการให้คะแนน