บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล (วันที่ 2)

เทปบันทึกการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติประจำปี 2565 หัวข้อ “บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล” (วันที่ 2)
วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน