สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การเสวนา เรื่อง "สุนทรภู่ ครูดนตรี กวีชาวบ้าน"

หมวด:

เนื้อหา

วิทยากรโดย รศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ดำเนินรายการโดย อาจารย์เก๋ แดงสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร จากสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย