สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ฟ้อนลาวคำหอม"

หมวด:

เนื้อหา

ฟ้อนลาวคำหอม นำมาจากบทละครพันทางเรื่องพระลอ

พระนิพนธ์ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นมารดาของพระองค์ ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ