ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

วันที่เผยแพร่ : 04 May 2024


ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร