ข่าวสาร

นางสาวอัจฉรา เสริบุตร และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอัจฉรา  เสริบุตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดิด ราชอาณาจักรสเปน และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 นำหนังสือมหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพจนานุกรมเสียงสัมผัส มามอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม) และข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บรรณารักษ์จากประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. Ms. Rachel D'Arcy, Brimbank Libraries และ Ms. Jessica Anderson, Cobram Library รัฐวิกทอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดในประเทศออสเตรเลียตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567


วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” การบรรเลงและขับร้องบทเพลงจากผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองของศิลปินแห่งชาติ โดยวงดุริยางค์สากล...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย  •นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการอบรมอาสาบ้านหนังสือ สำนักงานเขตดุสิต


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  อาสาสมัครบ้านหนังสือ บรรณารักษ์สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์นันทนาการเกียกกายและสวนอ้อย เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือเบื้องต้น การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้   1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย


  วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรมานนท์) เป็นประธาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567


ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567   บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้    1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 4....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​และเจ้า​หน้าที่​ สำนัก​หอสมุด​แห่งชาติ​ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร ซึ่งได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย ดร.ธีรเดช...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ"


วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม (Priceless Documents of Siam)" กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ" ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติในฐานะที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญของประเทศไทย และประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ"


วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 3 มิถุนายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดกิจกรรมเป็นการอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ และล่าม จาก Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านระบบการจัดการห้องสมุดและการดำเนินงานโดยภาพรวมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของทั้ง 3 สำนัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567


วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง การจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) เป็นประธาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages