เกี่ยวกับเรา

    

    

       

บริการ วัน เวลา

วารสารและหนังสือพิมพ์1

        จันทร์ - ศุกร์
       เสาร์ - อาทิตย์          

          9.00- 18.30 น.               9.00- 17.00 น.

 อินเตอร์เน็ต

        จันทร์ - ศุกร์ 
       เสาร์ - อาทิตย์

        9.00- 18.30 น.                9.00- 17.00 น.

หนังสือทั่วไป

        จันทร์ - ศุกร์      
       เสาร์ - อาทิตย์

        9.00- 18.30 น.                9.00- 17.00 น.

โสตทัศนวัสดุ         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
จดแจ้งการพิมพ์ ISBN ISSN CIP         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

         จันทร์ - ศุกร์ 
       เสาร์ - อาทิตย์

        9.00- 18.30 น.                9.00- 17.00 น.

หนังสือหายาก         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
เอกสารโบราณ         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
หอวชิราวุธานุสรณ์         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

        จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
หอสมุดดำรงราชานุภาพ         จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.
ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์         พุธ - อาทิตย์         9.00- 16.30 น.
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ             จันทร์ - ศุกร์          9.00- 16.30 น.