เกี่ยวกับเรา

    

    

                                       

                         เบอร์โทรศัพท์

เบอร์กลาง

   0 2280 9828-32

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

   0 2281 0263

   0 2281 7543(แฟกซ์)

   อีเมล:director@nlt.go.th

           directornlt101@gmail.com

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

   0 2280 9828-32 ต่อ 0

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   0 2280 9828-32 ต่อ 161

   0 2281 7530 

งานธุรการ

   0 2280 9859

   0 2280 9828-32 ต่อ 149

งานการเงิน

   0 2280 9828-32 ต่อ 107

   0 2281 5449(แฟกซ์)

งานแผนและงบประมาณ

   0 2280 9828-32 ต่อ 122

   0 2281 5449(แฟกซ์)

กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ

   0 2280 9843

   0 2280 9828-32 ต่อ 112,113

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์

   0 2280 9851

   0 2280 9828-32 ต่อ 125,127

กลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

   0 2280 9846

   0 2280 9828-32 ต่อ 131,132

อี-เซอวิส

   0 2280 9845      

   0 2280 9828-32 ต่อ 135,137,140

ห้องรับรอง

   0 2280 9850

   0 2280 9828-32 ต่อ 203

ห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

   0 2280 9847

   0 2280 9828-32 ต่อ 216

ห้องไมโครฟิล์ม(ผลิตโสต)

   0 2280 9852

   0 2280 9828-32 ต่อ 306

ห้องหนังสือหายาก

   0 2280 9853

   0 2280 9828-32 ต่อ 322,320

กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด

   0 2280 9828-32 ต่อ 340

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

   0 2280 9855, 0 2280 9856

   0 2280 9828-32 ต่อ 418,420

ห้องโสตทัศนวัสดุ

   0 2280 9828-32 ต่อ 311

ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์

   0 2280 9828-32 ต่อ 106

ห้องสงวนรักษาหนังสือ

   0 2280 9828-32 ต่อ 506