เกี่ยวกับเรา

    

    

ห้องบริการ ( Service Rooms )

อาคาร 2   หอสมุดแห่งชาติ

    ชั้นที่ 1  (1st Floor)
         บริการพิเศษ (บริการเลข ISBN ISSN จดแจ้งการพิมพ์ และ CIP) /  Special Service (e-Service)

    ชั้นที่ 2  (2nd Floor)
          วิทยานิพนธ์และวิจัย / Thesis and Research Collection

    ชั้นที่ 3  (3rd floor)
         หนังสือหายาก / Rare Book Collection

    ชั้นที่ 4  (4th floor)
         หนังสือตัวเขียนและจารึก (เอกสารโบราณ) / Manuscript AND Inscripton

อาคาร  1   หอสมุดแห่งชาติ

   ชั้นที่ 1  (1st Floor)
         - ประชาสัมพันธ์ (Information)
         - ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
         - ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ : ไมโครฟอร์ม รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ
         - ห้องโถง
         - ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

   ชั้นที่ 2  (2nd Floor)
         - ห้องบริการหนังสือความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา 
         - ห้องบริการหนังสือ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
         - มุมทรัพยากรสารสนเทศเกาหลี

    ชั้นที่ 3  (3rd floor)
         - ห้องบริการหนังสือศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
         - ห้องบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย
         - ห้องทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน

    ชั้นที่ 4  (4th floor)
         - ห้องเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่ม และฉบับล่วงเวลา

อาคารห้องสมุดอื่นๆ

หอวชิราวุธานุสรณ์ (King Vajiravudh Memorial Hall) 
     - บริการพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
     - พระบรมราชะประทรรศนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงนิทรรศการถาวรพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

หอสมุดดนตรี (Music Library)

   หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
     - เป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง
     - เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบรูณ์
     - เป็นศูนย์ค้นคว้างานวิชาการทางด้านดนตรี และให้ความสุขความบันเทิงแก่ เยาวชน และประชาชนทุกระดับชั้น

  ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
      - อนุรักษ์เพลงไทย ไทย-สากล ลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองไว้เป็นสมบัติของชาติ
      - อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีให้สืบทอดถึงปัจจุบัน
      - เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการทางดนตรีสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า วิจัยดนตรีไทย ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองดนตรีต่างประเทศ มีบริการทั้งเอกสาร วิชาการแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง วีดิทัศน์ และสื่อเสียงประเภทอื่น

หอสมุดดำรงราชานุภาพ (Damrong Rajanubhab Library)
       - บริการหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหนังสือพระราชนิพนธ์ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยงข้องโดย เน้นในสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณคดี การเมืองการปกครอง การท่องเที่ยว ศาสนาและขนบประเพณี ฯลฯ และของใช้ส่วนพระองค์

ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Narathip Centre for Research in Social Science)
        - บริการหนังสือและเอกสารส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ เช่น บทละครพระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ หนังสือหายากเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือกฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและวรรณคดี ทั้งที่เป็นงานนิพนธ์ และหนังสือส่วนพระองค์

 หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Library) 
        - บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
        - บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000 - 999
        - วิทยานิพนธ์และวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ลงมา
        - สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ในท้องถิ่น
        -  วารสารและหนังสือพิมพ์