ข่าวสาร

ประกาศประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่อง บริเวณโถงด้านหน้าอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567


หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กับกรมศิลปากร


วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้แทนสำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการโครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และนายวินัย เภาเสน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานโครงการฯ เรียนเชิญนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-12.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ในส่วนของ 1) Virtual Studio 2) 7HD Museum (พิพิธโทรทัศน์) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรสื่อของช่อง 7HD เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนางานบริการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ตามโครงการรู้เรื่องเมืองมหานครและชุมชนเมือง เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและกรุงรัตนโกสินทร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-11.00 น. บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนของโรงเรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียน ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานห้องสมุด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน"


วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" โดยคีตศิลปิน และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร    ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบันได้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนอ่าน โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ ปีตะวรรณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 5 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

วันลอยกระทง


วันขึ้น 15​ ค่ำ เดือน ​12 วันลอยกระทงมีความเชื่อว่าจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคาบ้างเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บางส่วนก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สมรรถนะทางวิชาชีพยุคดิจิทัล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 10-11 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ และเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์”


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล และขับร้องโดยศิลปิน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร


หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สสส. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร "การสร้างเสริมสุขภาพไทย" และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความวิชาการด้านการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ สสส. จึงขอเชิญชวนอ่านวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า