ถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปี 2562 การเสวนา เรื่อง "ตามรอยปณิธานสืบสานมรดกของแผ่นดิน : เอกสารโบราณ อ่านได้ควรรู้ เป็นครูนวัตกรรม นำไทยยั่งยืน"

ถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปี 2562 การเสวนา เรื่อง "ตามรอยปณิธานสืบสานมรดกของแผ่นดิน : เอกสารโบราณ อ่านได้ควรรู้ เป็นครูนวัตกรรม นำไทยยั่งยืน" โดย อาจารย์ธงทอง จันทรางศุ, อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม, อาจารย์ ดร.สุปราณี พณิชยพงศ์ และอาจารย์วัฒนะ บุญจับ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน