โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่" วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ( Session บ่าย)

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่" วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ( Session บ่าย)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน