ถ่ายทอดสด การประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ถอดบทเรียน "โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)" โดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

ถ่ายทอดสด การประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ถอดบทเรียน "โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)" โดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet