Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 เด็กเล่าเรื่อง : นิทานของหนู

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (Kids Inspiration) ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ "เด็กเล่าเรื่อง : นิทานของหนู" วิทยากรโดย รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
0
No votes yet