Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 : สุขหรรษา Kids Inspiration's Praty

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration วันที่ 18  ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
0
No votes yet